Cách diệt W32.SillyFDC BCO

Thứ bảy - 10/10/2009 00:19

Cách diệt W32.SillyFDC BCO

I)Mô Tả
Phát hiện: 18 tháng 07 năm 2009
Cập nhật: 20 tháng 07 năm 2009 7:22:58 AM
Kiểu : Worm (Sâu)
Kích thước: 94,752 bytes
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
II)Cách diệt
1 Click Start > Run
2 Đánh Regedit
3 Click chọn OK
4 Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360Safe.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360hotfix.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360rpt.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360safebox.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\360tray.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\AgentSvr.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\AntiArp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\AppSvc32.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\AutoGuarder.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\AvMonitor.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\CCenter.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\FTCleanerShell.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\FileDsty.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\HijackThis.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\IceSword.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Iparmor.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\IsHelp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KASMain.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KASTask.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KAV32.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KAVDX.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KAVPFW.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KAVSetup.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KAVStart.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KISLnchr.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KMFilter.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KMailMon.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KPFW32.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KPFW32X.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KPFWSvc.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KRegEx.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KRepair.COM\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVCenter.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVMonXP.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVMonXP_1.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVScan.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVSrvXP.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KVStub.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KWatch.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KWatch9x.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KWatchX.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KaScrScn.SCR\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KsLoader.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KvDetect.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KvReport.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KvXP.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KvXP_1.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\KvfwMcl.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\MagicSet.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\NAVSetup.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\PFW.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\PFWLiveUpdate.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\QHSET.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Ras.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Rav.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavCopy.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavMon.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavMonD.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavStore.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavStub.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RavTask.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RegClean.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RfwMain.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\RsAgent.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Rsaupd.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SREng.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SREngPS.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SmartUp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\SysSafe.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Syscheck2.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ToolsUp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\TrojDie.kxp\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\TrojanDetector.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\Trojanwall.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UIHost.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UmxAgent.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UmxAttachment.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UmxCfg.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UmxFwHlp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UmxPol.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\UpLive.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\WoptiClean.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\adam.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\arvmon.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\autoruns.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avgrssvc.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avp.com\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\avp.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ccSvcHst.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\findt2005.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iparmo.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\isPwdSvc.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kabaload.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\killhidepid.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kvfw.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kvol.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kvolself.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kvupload.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\kvwsc.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\loaddll.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mcconsol.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mmqczj.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\mmsk.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nod32krn.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\nod32kui.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\ravt08.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rfwProxy.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rfwcfg.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rfwolusr.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\rfwsrv.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\runiep.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\safebank.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\safeboxTray.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\safelive.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\scan32.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\shcfg32.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\smartassistant.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\symlcsvc.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\syscheck.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\zxsweep.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\????????.exe\"Debugger" = "ntsd -d"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"Tinue" = "%System%\Tinue.exe"
5 Khôi phục lại các giá trị mặc định
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" "DiskDrive"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\"(Default)" "DiskDrive"
6 Thoát khỏi Registry

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập19
  • Hôm nay7,826
  • Tháng hiện tại123,043
  • Tổng lượt truy cập23,202,825
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây