Cách diệt VBS.Runauto.G

Thứ bảy - 10/10/2009 11:30

Cách diệt VBS.Runauto.G

I)Mô Tả
Phát hiện: 24 tháng 08 năm 2009
Cập nhật: 24 tháng 08 năm 2009 1:26:17 PM
Kiểu : Sâu
Kích thước:152,018 Bytes (minimum)
Mức độ nguy hiểm: Trung bình
Hệ thống bị ảnh hưởng : Windows 98, Windows 95, Windows XP, Windows Me, Windows Vista, Windows NT, Windows Server 2003, Windows 2000
Những chỉ dẫn sau đây gắn liền với mọi sản phẩm diệt virut của Symantec hiện thời và gần đây, bao gồm chương trình diệt virut Symantec và những sản phẩm dịêt virus của Norton
1 Tắt chế độ System Restore (Windows Me/XP)
2 Cập nhật chương trình diệt virus mới
3 Scan toàn bộ hệ thống
4 Xoá các giá trị được ghi vào Registry
II)Cách diệt
1 Click Start > Run
2 Đánh Regedit
3 Click chọn OK
4 Tìm và xoá các giá trị được ghi vào Registry


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ANTS.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“APVXDWIN.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AVCONSOL.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AVENGINE.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AVP32.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AVPCC.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AVPM.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Adobe Gamma Loader.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Anti-Trojan.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“AvastSS.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Avciman.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“BDSurvey.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVCmd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVCtx.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVRep.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVRid.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVSCons.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CAVSubmit.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CEmRep.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CMain.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavAUD.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavApp.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavEmSrv.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavMUD.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavQ.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavSn.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavSub.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavUMAS.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“CavUserUpd.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Cavmr.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Cavoar.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Cavvl.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“DF5Serv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“FPAVServer.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“FPWin.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“FProtTray.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“FRW.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“FrzState2k.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ICLOAD95.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ICLOADNT.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ICMON.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ICSUPP95.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ICSUPPNT.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“IEShow.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“IFACE.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Identity.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“InstLsp.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“InstallCAVS.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“MSConfig.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“McShield.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“McVSEscn.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Mcdetect.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“MooLive.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“NAVAPW32.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“NAVW32.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“OnAccessInstaller.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“PAVSRV51.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“PSHost.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“PavFnSvr.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“PsCtrlS.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“PsImSvc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“Sphinx.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“TPSrv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“UPSDbMaker.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“UUpd.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“VSECOMR.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“VSHWIN32.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“VSSTAT.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“VetMsg.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“VisthAux.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“WEBPROXY.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“WEBSCANX.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“WrAdmin.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“WrCtrl.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“_AVP32.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“_AVPCC.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“_AVPM.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“a2cmd.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“a2free.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“a2service.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“a2upd.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashDisp.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashEnhcd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashLogV.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashMaiSv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashPopWz.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashQuick.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashServ.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashSkPcc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashUpd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ashWebSv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“aswBoot.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“aswRegSvr.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“aswUpdSv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avadmin.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avcenter.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avconfig.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgcc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgemc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avginet.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgnt.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgrssvc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgscan.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avguard.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgupsvc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avgw.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avmailc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avnotify.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avp.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“avscan.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“bdagent.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“bdsubwiz.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“blackd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“blackice.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“caiss.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“caissdt.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“cauninst.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“cavasm.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“cavse.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“cleaner.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“cleaner3.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“drwtsn32.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“dwwin.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“fpscan.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“fptrayproc.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“fssf.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“guardgui.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“iSafInst.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“iSafe.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“iamapp.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“iamserv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“licmgr.ex” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“licreg.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“lockdown2000.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“logon.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcagent.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcappins.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcdash.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcinfo.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcinsupd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcmnhdlr.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcregwiz.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcupdmgr.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcupdui.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcvsftsn.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mcvsmap.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“mghtml.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“naiavfin.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“nod32.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“nod32krn.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“nod32kui.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“oasclnt.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“preupd.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“realsched.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“rstrui.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“sched.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“scrnsave.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“seccenter.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ss3dfo.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssbezier.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssflwbox.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssmarque.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssmypics.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssmyst.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“sspipes.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“ssstars.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“sstext3d.scr” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“tca.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“uiscan.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“unp_test.EXE” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“update.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“userdump.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“vsmon.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“vsserv.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“wscntfy.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“wsctool.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\“zonealarm.exe” = “%Windir%\win.exe”
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"CTFMON" = "C:\WINDOWS\win.exe"
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Open application
HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\Scan for virus,s
5 Khôi phục lại các giá trị mặc định

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\"DisplayLogo" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Script Host\Settings\"Timeout" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\"DisplayLogo" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Scripting Host\Settings\"Timeout" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\"Userinit" = "%System%\userinit.exe, wscript.exe /E:vbs %Windir%\system32\regedit.sys"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"SuperHidden" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"ShowSuperHidden" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"HideFileExt" = "1"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\"Hidden" = "0"
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\"NoDriveTypeAutoRun" = "0"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"lnternet"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"winboot"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"MS32DLL"
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\"MessengerPlus"
6 Thoát khỏi Registra

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay3,156
  • Tháng hiện tại23,566
  • Tổng lượt truy cập24,869,378
DỊCH VỤ SỬA CHỮA
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây